Hội môi giới bất động sản Việt Nam công bố bộ “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản”

Hội môi giới bất động sản Việt Nam công bố bộ “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản”

Môi giới bất động sản là một nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với Thị trường Bất động sản nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Theo thống kê, nghiên cứu của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, trên 90% giao dịch nhà ở và Bất động sản được thực hiện thông qua các nhà Môi giới bất động sản là cá nhân hoặc doanh nghiệp Môi giới bất động sản.